Dự án đã triển khai

Hồ bơi thông minh Hoàng Hải tại Phú Thọ

  • Địa điểm: tại Phú Thọ.
  • Mục đích sử dụng: Kinh Doanh.
  • Các hạng mục khách: 01 bể kích thước lớn.
  • Nhà sản xuất và thi công: Hoàng Hải.